บริการอื่นๆ

หน้าแรก / บริการอื่นๆ / บริการสำรวจค้นหาแหล่งน้ำร้อน

บริการสำรวจค้นหาแหล่งน้ำร้อน

15 มกราคม 2559 [อ่าน 2786 คน]

โทร.084.5016557

รายละเอียด: 

ประเทศ ไทยเคยมีการสำรวจแหล่งน้ำพุร้อนนานมาแล้ว โดยข้อมูลส่วนใหญ่เน้นด้านธรณีวิทยาเพื่อพิจารณาหินต้นกำเนิดของน้ำพุร้อน และ/หรือเพื่อมุ่งเน้นการผลิตไฟฟ้าเท่านั้น ดังนั้น ในการนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ประโยชน์เพื่อการวางแผนในการดำเนินการพัฒนาแหล่ง น้ำพุร้อนเชิงพาณิชย์ เช่น ใช้ในห้องอบแห้ง-ห้องเย็นเพื่อเก็บพืชผลทางการเกษตร รวมทั้งการใช้ประโยชน์ในด้านธาราบำบัด (Spa) จึงมีขีดจำกัดแหล่งน้ำพุร้อนเป็นแหล่งพลังงานที่สามารถจะนำมาใช้เป็นพลังงาน ทดแทนเช่น ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า ใช้เป็นแหล่งความร้อนในการอบแห้งและอบเย็นพืชผลการเกษตร หรือใช้เป็นแหล่งพลังงานในการทำห้องปรับอากาศ จึงเป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยลดภาระการพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศ แต่แหล่งน้ำพุร้อนของประเทศไทยที่เคยสำรวจไว้เดิมส่วนใหญ่จะเป็นแหล่งที่มี อุณหภูมิต่ำ มีอุณหภูมิของน้ำร้อนประมาณ 40-60 0C ที่มีอยู่ประมาณ 80 แหล่ง อุณหภูมิของน้ำร้อนในระดับนี้จะใช้ประโยชน์ได้น้อย
การสำรวจเก็บข้อมูลสำหรับการประเมินศักยภาพของแหล่งน้ำพุร้อนทั้งประเทศ ประกอบด้วยข้อมูลด้านการเกษตรและการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ รวมทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จากน้ำพุร้อน จะสามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาแหล่งน้ำพุร้อนเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็น รูปธรรม จะช่วยลดภาระการพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศ